Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – január 2020

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v piatok 31. januára 2020 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kotroly prijatých uznesení OZ Obce Nižná Boca
  5. Rôzne:
    a) Vyhodnotenie akcií 2019, príprava a organizovanie akcií 2020
    b) Odvolanie p. Hribik a p. Hubceja ku vyvlastneniu, právny zástupca obce pripraví vyjadrenie ku odvolaniu
  6. Ukončenie