Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – december 2021

Zasadnutie sa bude konať v stredu 15. decembra 2021 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Rozpočtové opatrenia
  5. Schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  6. Schválenie rozpočtu na rok 2022
  7. Rôzne
  8. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.