Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – december 2019

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v piatok 13. decembra 2019 o 17:00 v klubovej miestnosti v obecnom kultúrnom dome.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie VZN č. 1/2019 o daniach z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad
  5. Stanovisko hlavnej kontrolórky ku rozpočtu na rok 2020
  6. Schválenie rozpočtu na rok 2020
  7. Schválenie Plánu hl. kontrolórky na 1. polrok 2020
  8. Rozpočtové opatrenia
  9. Rôzne
  10. Ukončenie