Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – apríl 2020

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v pondelok 27. apríla 2020 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Nižná Boca za rok 2019
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky ku návrhu Záverečného účtu obce Nižná Boca za rok 2019
 6. Schválenie Záverečného účtu obce Nižná Boca za rok 2019
 7. Schválenie výšky dotácie pre CVČ Liptovský Hrádok a ZŠ Hybe
 8. Schválenie príspevku v rámci združených finančných prostriedkov pre MŠ Kráľova Lehota.
 9. Rozpočtové opatrenia
 10. Rôzne
 11. Ukončenie