V zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať vo štvrtok 22. novembra 2018 o 18:00 v Penzióne Bocorka.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
  a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
  b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
  c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  d) Vystúpenie novozvoleného starostu
 4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
 5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 7. Zriadenie komisie, voľba predsedu a členov podľa z. 357/2004 Z. z.
 8. Určenie platu starostu obce
 9. Rôzne
 10. Záver