Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VZN č. 2/2014

» Stiahnuť VZN č. 2/2014
» Späť na Všeobecne záväzné nariadenia

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nižná Boca dňa: 14.11.2014
VZN zvesené na úradnej tabuli v obci Nižná Boca dňa: 30.11.2014
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. januára 2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE Nižná Boca č. 2 /2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto nariadení:

Všeobecné ustanovenie
§ 1

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) obec Nižná Boca:
a) ukladá miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ďalej len „poplatok“).
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka
c) ustanovuje podmienky, pre zníženie dane, pre zníženie poplatku a pre odpustenie poplatku.

§ 2

(1) Obec Nižná Boca na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za ubytovanie,
(2) Obec Nižná Boca na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.

Daň z nehnuteľností
§ 3

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,

Daň z pozemkov
§ 4

(1) Zákonnú ročnú sadzbu dane z pozemkov (0,25%) správca dane v zmysle § 8 ods. 2 zákona zvyšuje s účinnosťou od 1. januára 2015 v obci nasledovne:

Druh pozemku Hodnota pozemku
€/m²
Sadzba dane
a) orná pôda, ovocné sady 0,0199 1,25 % zo základu dane
trvalé trávnaté porasty 0,0199
b) záhrady 1,32 1,00 % zo základu dane
c) zastavané plochy a nádvoria 1,32 1,00 % zo základu dane
ostatné plochy 1,32
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,099 1,25 % zo základu dane
e) stavebné pozemky 13,27 0,75 % zo základu dane

Daň zo stavieb
§ 5

(1) Zákonnú ročnú sadzbu dane zo stavieb (0,033 €) správca dane v zmysle § 12 ods. 2 zákona zvyšuje s účinnosťou od 1. januára 2015 v obci za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

Druh stavby Sadzba/m²
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,08 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,35 €
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 1,45 €
d) samostatne stojace garáže 0,25 €
e) stavby hromadných garáží 0,25 €
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,25
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 1,10 €
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 1,10 €
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0,25 €

(2) Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie vo výške 0,04 € za každý aj začatý m2 okrem prvého nadzemného podlažia.

Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti
§ 6

(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje :
a) pozemky na ktorých sú cintoríny

Daň za psa
§ 7

Obec určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok : 4,00 Eur

Zníženie dane za psa
§ 8

(1) Daň za psa vo vlastníctve občanov – držieľov preukazu s ťažkým zdravoným posihnutím sa
znižuje o 50 %.

Vyrubenie dane z nehnuteľnosti a dane za psa
§ 9

1.) Daň z nehnuteľnostia a daň za psa vyrubuje správca dane jedným rozhodnutím každoročne podľa stavu k 1. Januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie. Suma dane, ktorá je v úhrne najviac 2,00 €, sa nebude vyrubovať ani vyberať.
2.) V prípade vzniku daňovej povinnosti k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane vyrubí pomernú časť dane za psa na základe čiastkového priznania k dani za psa.
3.) Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením alebo dedením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi alebo dedičovi, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daň za ubytovanie
§ 10

(1) Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,65 € za osobu a prenocovanie.

Náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob vedenia preukaznej evidencie
§ 11

(1) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci do 30 dní
od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1
tohto nariadenia.
(2) Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje: meno a priezvisko
ubytovaného, číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt a dátum príchodu a odchodu. V knihe
ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť správcovi dane pri vzniku
daňovej povinnosti knihu ubytovaných na overenie.
(3) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom bude
uvedená sadzba dane za prenocovanie, počet prenocovaní, výška zaplatenej dane, údaje
platiteľa dane a podpis prijímateľa za platiteľa. V prípade použitia dokladu z registračnej
pokladne do knihy ubytovaných zapísať číslo dokladu a dátum.

Spôsob platenia dane za ubytovanie a jej odvodu
§12

(1) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne platiteľa dane
b) bezhotovostným prevodným príkazom na účet platiteľa dane
(2) Platiteľ dane odvedie daň správcovi dane nasledovný spôsobom:
– na predpísanom tlačive uvedenom v prílohe č. 2 tohto VZN písomne oznámi
správcovi dane výšku vybratej dane za kalendárny polrok do 10 dní po uplynutí
polroka, v ktorom bola daň vybratá,
– do 15 dní po uplynutí polroka, v ktorom bola daň vybratá odvedie daň:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane pri platbách do 300,00 €
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v Prima banke a.s., číslo
účtu 1703574005/5600, IBAN SK07 5600 0000 0017 0357 4005.

Poplatok
§ 13

(1) Sadzba poplatku :
a) Obec ustanovuje sadzbu poplatku 0,046 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka
vymedzeného § 77 odseku 2 písmeno a) Zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení. Obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1.
b) Obec ustanovuje sadzbu poplatku 0,0320 € za liter komunálneho odpadu do nádob o objeme 110 l pre poplatníka vymedzeného § 77 odseku 2 písmeno b) a c) zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení.

Množstvový zber
§ 14

(3) Určenie množstvového zberu odpadov:
– obec určuje množstvový zber pre právnické osoby a FO podnikateľov.
– určuje sa ako súčin frekvencie vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník užíva
– 0,0320 €/l, jedna kuka nádoba – 110 l = 3,52 €/kuka nádoba

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
§ 15

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia v prípade, že poplatník si splní
oznamovaciu povinnosť podľa § 80 zákona v zákonom stanovenej lehote, (t.j. do 30 dní odo
dňa zániku poplatkovej povinnosti) a zároveň požiada o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti – príloha č. 3 tohto nariadenia.
2. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, najneskôr
do 15.12. zdaňovacieho obdobia, splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie
poplatku, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce. Obec ustanovuje tieto podmienky a podklady:
A) Pre zníženie poplatku o 50 %
a/ Poplatník s trvalým pobytom v obci Nižná Boca, ktorý z miesta trvalého pobytu do miesta
školy nedochádza denne, predloží potvrdenie o návšteve školy, príp. potvrdenie
ubytovacieho zariadenia.
b/ Poplatník s trvalým pobytom v obci Nižná Boca, ktorý z miesta trvalého pobytu do
miesta výkonu práce nedochádza denne, predloží potvrdenie zamestnávateľa, príp.
potvrdenie ubytovacieho zariadenia.
B) Pre odpustenie poplatku:
a/ Poplatníkovi s trvalým pobytom v obci Nižná Boca, ktorý sa pripravuje na vycestovanie
do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní a pred vycestovaním si splní povinnosť ohlásenia
tejto skutočnosti ohlasovni v mieste trvalého pobytu (podľa §9 zákona č. 253/1998 Z.z. o
hlásení pobytu občanov SR a registri SR) b ude poplatok odpustený po dobu pobytu v
zahraničí.
b/ Poplatník s trvalým pobytom v obci Nižná Boca, ktorý je v zariadení na výkon trestu, vo
výchovnom zariadení, v zariadení poskytujúcom zdravotnícke a sociálne služby predloží
potvrdenie o dobe pobytu v takomto zariadení v príslušnom zdaňovacom období, pričom
poplatok bude odpustený len za túto dobu.
c/ Poplatník s trvalým pobytom v obci Nižná Boca predloží potvrdenie o prechodnom
pobyte v inej obci a potvrdenie o zaplatení poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie v
mieste prechodného pobytu.
d/ Ak sú správcovi dane osobne známe skutočnosti, že poplatník sa dlhodobo a nepretržite
zdržiava v zahraničí alebo mimo miesta trvalého bydliska a do miesta trvalého bydliska
nechodí ani príležitostne.
C) Odstránenie tvrdosti zákona:
Obec vyrubí poplatok poplatníkom (spoluvlastníkom, užívateľom nehnuteľností), ktorí
nemajú v obci trvalý pobyt vo výške podľa § 18 ods. 1) písm a) len jednému z nich. 5

Spoločné ustanovenia
§ 16

(1) Ak zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov neustanovuje inak,
postupuje sa podľa zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Nižná Boca sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Nižnej Boci dňa 13.11.2014 uznesením č. 67/2014 v hlasovaní 3/5 väčšinou
prítomných poslancov.
(3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nižná Boca č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 22.11.2012
(4) Prípady z obdobia pred účinnosťou tohto VZN posudzuje správca dane podľa platných
a účinných VZN v príslušnom zdaňovacom období.
(5) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.

V Nižnej Boci dňa 13.11.2014

Jaroslav Láni v.r.
zástupca starostu

» Stiahnuť VZN č. 2/2014
» Späť na Všeobecne záväzné nariadenia