Dôvodom spracovania Zásad Pamiatkovej zóny v Nižnej Boci bola absencia Zásad pamiatkovej starostlivosti pre historický urbanistický súbor v Nižnej Boci. Zmeny v legislatívnom procese a súčasné metodické prístupy pri obnove kultúrnych pamiatok a úprave nehnuteľností v pamiatkovom území si vyžiadali presné stanovenie požiadaviek kladených na zachovanie pamiatkových hodnôt riešeného územia. Ich špecifikácia vyplývajúca zo súčasného historicko-architektonického a urbanistického poznania bude hlavným podkladom pre spracovanie zmien a doplnkov k územno-plánovacej dokumentácii v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

PAMIATKOVÁ ZÓNA V NIŽNEJ BOCI
Zásady ochrany pamiatkového územia
Krajský pamiatkový úrad Žilina, 2017

Zverejnené: 26/12/2017
Aktualizované: 26/12/2017