Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VZN č. 2/2009

» Stiahnuť VZN č. 2/2009
» Späť na Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Nižná Boca dňa: 12.októbra 2009
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nižná Boca dňa: 02.12.2009
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. januára 2010

Obec Nižná Boca na základe ustanovení § 3 ods.6, § 4 ods.5, § 5 ods.1, § 6 ods.3 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov s použitím § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č. 2/2009

ktorým sa upravujú niektoré podmienky chovu a držania psov na území obce Nižná Boca.

§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len “nariadenie”/ je podrobnejšie
upraviť chov a držanie psov na území obce Nižná Boca /ďalej len “obec”/.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov /napr. zákon NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore SR v platnom znení/.

§ 2
Evidencia psov

1. Majiteľ psa je povinný prihlásiť na Obecnom úrade psa staršieho ako 6 mesiacov, vyplniť tlačivo k priznanie dani za psa.
2. Obec vedie ev idenciu psov v obci a tiež ich majiteľov. Pri prvej platbe dani za psa vydá majiteľovi psa známku. V prípade straty známky , obec je povinná vydať držiteľovi psa zapísaného vo svojej evidencii náhradnú známku za úhradu vo výške 2,00 €.

§ 3
Povinnosti držiteľov psov

1. Držiteľ (chovateľ) psa je povinný:
a) dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá,
b) z verejných priestranstiev okamžite odstrániť výkaly psa,
c) psa, ktorý poranil človeka, okamžite dať prehliadnuť veterinárnemu lekárovi a zranenému
vydať potvrdenie o prehliadke psa.
d) v rodinnom dome upozorniť na chov strážneho psa informačnou tabuľou umiestnenou pri
vstupe do objektu.
2. Zakazuje sa:
a) voľný pohyb psov v intraviláne obce
b) chovať psa v priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým a etologickým potrebám, najmä
v pivnici, na povale, balkóne, garáži a podobne,
c) chovať a držať psa v zariadeniach verejného stravovania, okrem držania a chovania psov na stráženie týchto objektov,
d) vstup so psom na ihriská, športoviská, pieskoviská, do verejných budov, prevádzok obchodov s potravinami, na verejné zhromaždenia, do priestorov miestneho cintorína.
e) zakopať uhynutého psa v blízkosti obytných domov, na verejných priestranstvách, pri
vodných zdrojoch a v blízkosti potokov.
3. Miesta vymedzené podľa § 3 ods. 2 písm. c), d) musia byť viditeľne označené.

§ 4
Vymedzenie miest

1. Obec vymedzuje miesta, kde je vstup so psom zakázaný:
– zariadenia verejného stravovania
– cintorín
– obchod s potravinami
– priestory verejného zhromaždenia
Do ostatných objektov sa vstup so psom zakazuje v prípade, že je tento zákaz vyznačený.

§ 5
Odchyt psov

Odchyt túlavých psov organizuje obecný úrad prostredníctvom osoby oprávnenej na takúto
činnosť. Príslušnú výšku finančných prostriedkov na tento účel vyčlení obecné zastupiteľstvo
v návrhu rozpočtu obce na príslušný rok.

§ 6
Cvičenie psov

1. Cvičenie psov je možné len na miestach k tomu vymedzených.
2. Verejné kynologické podujatia, prehliadky a výstavy sa môžu uskutočniť len na základe
povolenia obecného úradu a so súhlasom orgánov veterinárnej správy.

§ 7
Sankcie

Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa postihuje podľa zákona č.
282/2002 Z.z.

§ 8
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č.
282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
2. Chovateľ psa je zodpovedný za škodu spôsobenú svojim psom a je povinný ju
poškodenému nahradiť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na vývesných tabuliach v obci dňa 12.10.2009
5. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca dňa 30.11.2009 uznesenie č. 9/2009 A II.
6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010

Böhmer Jozef
starosta obce

» Stiahnuť VZN č. 2/2009
» Späť na Všeobecne záväzné nariadenia

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *