Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Verejná dobrovoľná zbierka

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca vyhlasuje dobrovoľnú zbierku za účelom vyzbierania peňažných prostriedkov na opravu pomníkov obetí 2. svetovej vojny (podľa článku Adama Hradílka), ktoré boli zavraždené 25. 11. 1944. Vyzbierané peniaze budú použité na výrobu pamätnej tabule s menami obetí na pomník v Malužinej a na opravu písma na pomníku v Liptovskom Hrádku.

Občania Nižnej Boce považujú za svoju povinnosť postarať sa o hroby týchto obetí. Kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený si ju zopakovať.

Súvisiace články a zákonné náležitosti verejnej dobrovoľnej zbierky nájdete nižšie.

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca v súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje dobrovoľnú zbierku a ustanovuje podmienky dobrovoľnej zbierky nasledovne:

Vyhlasovateľ:
Obec Nižná Boca, Nižná Boca 3, 032 34 Malužiná
IČO: 00315648

Účel dobrovoľnej zbierky:
Oprava pomníkov obetí 2. sv. vojny, ktorí boli zavraždení 25. 11. 1944

Miesto konania dobrovoľnej zbierky:
Územie obce Nižná Boca

Čas konania dobrovoľnej zbierky:
Od 06.07.2022 do odvolania

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

  1. zasielaním príspevkov na účet vedený Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK95 5600 0000 0017 0357 9017, variabilný symbol: 999, s možnosťou uvedenia mena a priezviska, resp. obchodného mena prispievateľa v správe pre zverejnenie a poďakovanie na stránke obce
  2. vložením hotovosti do prenosnej pokladničky, označenej „Dobrovoľná zbierka“ umiestnenej na obecnom úrade v Nižnej Boci počas úradných hodín

Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky:
Zbierka bude zabezpečovaná pracovníkmi obce. Náklady na vedenie účtu budú hradené zo zbierky a náklady spojené s materiálnym zabezpečením budú hradené z rozpočtu obce.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:
O priebehu a výsledku dobrovoľnej zbierky bude usporiadateľom vyhotovená správa, ktorá bude predložená Obecnému zastupiteľstvu Nižná Boca. Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu obce. Finančné prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavná kontrolórka obce Nižná Boca. Správa o výsledku použitia finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou budú zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa po jej prerokovaní na obecnom zastupiteľstve.