Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Nie každá cesta k úsporám je bezpečná a legálna

Prepojenie vlastnej studne s verejným vodovodom je zakázané, hrozí zdravotné riziko. Pre rozbor kvality vody zo studní kontaktujte vedúceho oddelenia kvality vody Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ing. Tibora Burgera na čísle 0918/824 813.

O dôležitosti vody v súčasnom klimatickými zmenami ovplyvnenom svete sa už povedalo mnohé. Liptov je región, kde je vody zatiaľ dostatok a vodárenské zdroje nachádzajúce sa v okolitých horách nie sú zaťažené kontamináciou z priemyslu a poľnohospodárstva.

Kvalitnú vodu z verejného vodovodu môžu obyvateľom regiónu závidieť aj v iných častiach Slovenska. Všetko by bolo ideálne, až na jeden „neviditeľný“ problém, ktorý sa pokúsime „zviditeľniť“. Zviditeľniť neviditeľné je mottom tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý sa zameriava na podzemnú vodu.

Mnohí obyvatelia si v tomto období našli v schránke leták s textom: „Vŕtanie studní, voda zdarma, rýchla návratnosť. … Voda je stále drahšia a vzácnejšia. Preto si zabezpečte vlastný zdroj vody, vlastnú studňu a znížte si náklady na vodu.“ Mnoho majiteľov rodinných domov napojených na verejný vodovod sa z ekonomických aj praktických dôvodov, ako je zalievanie záhrad alebo napúšťanie bazénov, rozhodne vybudovať si vlastnú studňu. Ich zámer je legitímny, ak dodržia zákon. Nie vždy to
tak je.

Nelegálne napojenie studní môže kontaminovať vodu

Neodborné a nelegálne napojenie studní na vnútorné rozvody napojené na verejný vodovod môžu spôsobiť ohrozenie verejného zdravia pri možnej kontaminácii verejného vodovodu a nelegálne je tiež neoprávnené odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Prepojenie vnútorných rozvodov napojených na verejný vodovod s potrubím z iného zdroja vody predstavuje zdravotné riziko nielen pre majiteľa a členov domácnosti, ale aj širšieho okolia. Riziko je násobne vyššie, ak sa pre takýto krok rozhodne majiteľ penziónu, hotela alebo stravovacieho zariadenia.

Málo vlastných studní je zabezpečených dezinfekciou a zariadenia zabezpečujúce tlak vlastnej studňovej vody v systéme vysoko prevyšujú svojím výkonom tlak vody dodávanej verejným vodovodom. Tento rozdiel môže spôsobiť prienik kontaminovanej vody do vnútorných rozvodov, ale aj ďalej do verejného vodovodu a ohroziť pitnú vodu v širšom okolí. Preto je prepojenie iného zdroja vody s verejným vodovodom na Slovensku aj všade vo svete prísne zakázané, čo u nás upravuje zákon 442/2002 Z. z.

Nie všetko čo spraví „odborník“, je odborné a legálne

Mnoho odhalených prípadov nelegálneho prepojenia verejného vodovodu s vlastnou vodou dodávajú firmy alebo živnostníci „na kľúč“. Zákazníci veria, že sú to odborníci a napojenie je bezpečné a v súlade s legislatívou. Okrem zdravotného rizika zároveň neoprávneným vypúšťaním vody z vlastnej studne do verejnej kanalizácie dochádza k ekonomickej škode a podľa zákona má vlastník studne povinnosť nahradiť škody prevádzkovateľovi.

Pri budovaní studne je potrebné dodržať zákonný postup, ktorý zahŕňa projekt, povolenie na vodnú stavbu a zároveň aj povolenie na odber podzemnej vody, ktoré v rámci zákona o vodách povoľuje obec. Výnimku z tejto povinnosti tvoria len studne, z ktorých sa voda čerpá ručne.

Ak je studňa už vybudovaná a napojená na nehnuteľnosť, je potrebné vykonať kontrolu, či rozvody vlastnej studne nie sú v niektorej časti fyzicky spojené s vnútornými rozvodmi napojenými na verejný vodovod. Oddelenie týchto systémov jedným alebo viacerými ventilmi nie je z technického hľadiska prípustné.

Systémy musia byť oddelené fyzicky, teda musí byť medzi nimi prázdny priestor, resp. musia byť v nehnuteľnosti zavedené samostatné rozvody pre pitnú vodu z verejného vodovodu a pre studňovú vodu. Ak systém vykazuje znaky fyzického prepojenia, treba bezodkladne kontaktovať odborníka alebo reklamovať napojenie u zhotoviteľa, aby systémy ihneď oddelil.

Zodpovední môžu doplatiť na nezodpovedných

Je potrebné aj skontrolovať, či je voda z vlastnej studne po použití odvádzaná verejnou kanalizáciou a či je táto skutočnosť uvedená v zmluve o odvádzaní odpadových vôd s vodárenskou spoločnosťou. Ak nie, treba bezodkladne kontaktovať zákaznícke oddelenie vodárenskej spoločnosti s cieľom zabezpečiť meranie množstva vypúšťanej odpadovej vody a uzatvorenia dodatku k zmluve.

Bezpečnosť a kvalita vody stojí a padá aj na spotrebiteľoch. Žiaľ, nie všetci majú potrebné informácie a sú zodpovední. Na nich však potom doplácajú tí, ktorí si vyberú bezpečnú a legálnu cestu k úsporám, resp. všetci, ktorí majú záležitosti týkajúce sa dodávok vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia použitej vody v poriadku.