Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VZN č. 1/2014

» Stiahnuť VZN č. 1/2014
» Späť na Všeobecne záväzné nariadenia

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nižná Boca dňa: 28.8.2014
VZN schválené obecným zastupiteľstvom: 26.9.2014
VZN nadobúda účinnosť dňa: 15. októbra 2014

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca, na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 7 písm. b), c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Nižná Boca č. 1 /2014

o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nižná Boca

Čl. I.
Úvodné ustanovenie

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie, ďalej len „VZN“ upravuje postup a činnosť obce Nižná Boca pri vykonávaní opatrení ktoré sú spojené s náhradným zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou, náhradným odvádzaním odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce.

2. Týmto VZN sa ustanovujú podmienky a spôsob náhradného zabezpečenia dodávky pitnej vody a na odvádzanie odpadových vôd.

Čl. II.
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody

1. Obyvateľstvo obce Nižná Boca je zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu. Prevádzkovateľom verejného vodovodu je Obec Nižná Boca v spolupráci s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Liptovský Mikuláš, ďalej len „prevádzkovateľ.“

2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, ak došlo k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávky pitnej vody z dôvodov uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“.

3. V čase náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa Smernice náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a tohto VZN.

4. V prípade, že dôjde k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávky pitnej vody, z dôvodov uvedených v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne oznámiť príslušným orgánom a organizáciám, podmienky prerušenia alebo obmedzenia dodávky pitnej vody, spôsob náhradného zásobovania, ako aj obnovenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v normálnom režime.

Čl. III.
Náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou

1.Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľstvo náhradným zásobovaním na miesta určené týmto VZN takto:
– mobilnou cisternou s odberom vody priamo do vlastných nádob obyvateľov,
– dovozom balenej pitnej vody v spotrebiteľskom balení.

2. Pre zabezpečenie náhradného zásobovania dodávky pitnej vody sa určujú tieto miesta distribúcie pitnej vody:
– budova obecného úradu,
– budova kultúrneho domu,
– počet distribučných miest môže byť doplnený a operatívne spresnený krízovým štábom obce.

3. Dodávka pitnej vody mobilnou cisternou bude zabezpečovaná:
– v ranných hodinách od 05,00 hod – 08,00 hod.
– vo večerných hodinách od 17,00 hod. – 20,00 hod.

Čl. IV.
Núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou

1. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok, zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním, prejde sa na režim núdzového zásobovania pitnou vodou, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby.

2. Núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a výdaj pitnej vody obyvateľstvu, organizuje a zabezpečuje obec.

3. Právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť, si dovoz pitnej vody zabezpečujú sami z príslušného distribučného miesta.

4. Minimálna potreba núdzového zásobovania pitnou vodou je 15 litrov na osobu a deň.

5. Obec určí do miest distribúcie potrebný počet osôb, ktoré budú zodpovedné za výdaj pitnej vody. Tieto osoby budú určené menovacím dekrétom starostu obce.

6. V čase núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou je zákaz užívania pitnej vody na iný účel ako na ľudskú spotrebu. Tento zákaz platí až do odvolania núdzového stavu.

Čl. V.
Náhradné odvádzanie odpadových vôd

1. V prípade náhradného odvádzania odpadových vôd, obec zabezpečí čerpanie obsahu žúmp a ich vývoz fekálnym vozidlom.

Čl. VI.
Spoločné ustanovenia

1. Na území obce Nižná Boca vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy obce spojené s krízovou situáciou starosta obce.

2. Informovanie o vzniknutej situácii sa uskutočňuje prostredníctvom miestneho rozhlasu a na internetovej stránke obce.

Čl. VII.
Sankcie

1. Porušenie tohto VZN je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm. j) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

2. Obec uloží pokutu od 99,- EUR do 3 319,- EUR právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila toto VZN.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenie

1. Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Nižná Boca bol zverejnený dňa 28.08. 2014.

2. Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení dňa 26.09. 2014.

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Boca o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nižná Boca nadobúda účinnosť 15.10. 2014.

Jaroslav Láni
zástupca starostu obce

» Stiahnuť VZN č. 1/2014
» Späť na Všeobecne záväzné nariadenia