Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú na základe rozhodnutia Predsedu Národnej rady SR č. 8/2019 Z.z. konať v sobotu 16. marca 2019 v čase od 7:00 do 22:00.

Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. marca 2019 v čase od 7:00 do 22:00.

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch vyššie a na nasledujúcich stránkach:

 

Zverejnené: 15/01/2019
Aktualizované: 15/01/2019