Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VZN č. 1/2008

» Stiahnuť VZN č. 1/2008
» Späť na Všeobecne záväzné nariadenia

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nižná Boca dňa: 31.3.2008
VZN zvesené na úradnej tabuli v obci Nižná Boca dňa: 14.4.2008
VZN nadobúda účinnosť dňa: 15. apríla 2008

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci na základe ustanovenia § 4, odst.3, písm. c), § 11, odst.4, písm. g zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s použitím zákona NR č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

Všeobecné záväzné nariadenie
Č. 1/2008 z 26. 03. 2008
ktorým sa vydáva
PORIADOK PRE POHREBISKO
na území obce Nižná Boca

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a zákonom NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2
Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska „Verejný cintorín“ v Nižnej Boci.
Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska OBEC NIŽNÁ BOCA v zastúpení Jozefom Böhmerom – starostom obce, na nájomcov, objednávateľov pohrebov, na poskytovateľov služieb na pohrebisku, na návštevníkov pohrebiska a podnikateľské subjekty, ktoré zastupujú pozostalých.

Čl. 3
Základné pojmy

Na účely prevádzkového poriadku v zmysle zákona 470/2005:
1. ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo
2. ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní
1. pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov /ďalej len „popol“ rozptylom na rozptylovej lúke, alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku
2. spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov v krematóriu
3. verejné pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka
4. hrobové miesto je miesto určené na vybudovanie hrobu alebo hrobky alebo miesto na uloženie urny
5. konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú
6. exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu
7. skrývka je vrstva zeme, ktorá sa má odstrániť pred zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky
8. hrob je priestor v zemi, do ktorého sa vkladá rakva s telom zosnulého a zasype sa vykopanou zeminou
9. hrobka, alebo krypta je priestor, do ktorého sa vkladá rakva s telom zosnulého a je zhotovená z betónu alebo muriva
10. nájomca je osoba, s ktorou prenajímateľ uzavrel nájomnú zmluvu na hrobové miesto na pohrebisku
11. objednávateľ je osoba, ktorá zariaďuje pohreb

Čl. 4
Základné povinnosti prevádzkovateľa – správy pohrebiska a rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

Prevádzkovateľ je povinný:
1. prevziať ľudské pozostatky a ukladať ich do času pochovania len do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty od 0 do 5 °C
1. v prípade, ak doba pochovania presiahne 14 dní, alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, tie sa uložia do mraziaceho zariadenia v Dome smútku v Lipt. Petre.
2. zriaďovať miesta na hroby, urnové bloky na pohrebiskách, ktoré spravuje a prevádzkuje
3. zabezpečovať výkopy hrobových jám a exhumácie
4. osádzať urnové miesta a háje
5. prenajať hrobové miesto poplatníkovi za podmienok stanovených týmto prevádzkovým poriadkom
6. viesť evidenciu o pochovaní zomrelých a uložení spopolnených pozostatkov na pohrebisku a písomne informovať poplatníka o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené, ak mu je známa jeho adresa
7. písomne informovať poplatníka a dátum, ku ktorému s pohrebisko má zrušiť, ak mu je známa jeho adresa: súčasne túto informáciu zverejniť v mieste obvyklom na pohrebisku
8. ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu: na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska
9. prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, kde je potrebné bezodkladne zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.
O takto prepravovanom, alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľom pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať poplatníka
10. prevádzkovateľom pohrebiska je: OBEC NIŽNÁ BOCA
– sídlo: Obecný úrad Nižná Boca, 032 34 Nižná Boca 3
– IČO: 00315648
– DIČ: 2020581596VZN. Č. 1/2008 – Poriadok pre pohrebisko na území obce Nižná Boca

Čl. 5
Povinnosti poplatníkov, návštevníkov pohrebiska a podnikateľských subjektov vykonávajúcich práce na pohrebisku

1. Poplatník je osoba, na ktorej meno prevádzkovateľ pohrebiska vystavil doklad o zaplatení užívacieho práva na hrobové miesto.
2. Podnikateľské subjekty podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia zastupujúce nájomcu, alebo objednávateľa pohrebu pri vybavovaní na správe pohrebiska, alebo ak vykonávajú kamenárske, záhradnícke, údržbárske práve na hroboch sú povinné to oznámiť správcovi pohrebiska.
3. Úpravu hrobu majú povinnosť vykonať nájomcovia hrobového miesta na vlastné náklady tak, aby táto nenarúšala estetický vzhľad pohrebiska.
4. Po skončení prác na úprave hrobu sú nájomcovia hrobového miesta povinný vyčistiť okolie a odstrániť zvyšný materiál, pričom zvyšky zo stavby nesmú ukladať do kontajnerov na pohrebisku, ale sú povinné tieto odstrániť na vlastné náklady.
5. Vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo úpravu už jestvujúcich stavieb je potrebné ohlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska, na základe „Ohlásenia stavebno – kamenárskych prác.“
6. Spopolnené telesné pozostatky s vedomím správy pohrebiska uložia nájomcovia príslušného hrobového miesta.
7. Bez písomného súhlasu pohrebiska nie je povolené vysádzať stromy, kry, umiestňovať lavičky a iné stavby.
8. Ak sa porušia ustanovenia tohto poriadku je správa pohrebiska oprávnená uviesť okolie hrobového miesta do pôvodného stavu na náklad porušiteľa týchto ustanovení.
9. Každý podnikateľský subjekt vykonávajúci kamenárske práce je povinný nepotrebné zbytky kameňa a ostatných materiálov používaných pri stavbe a oprave pomníkov vyviezť z pohrebiska.
10. Správa pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobiek, pretože sú súkromným majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráženie.
11. Správa pohrebiska nezodpovedá za poškodenia hrobov, odcudzenia časti hrobov ako aj výzdobu, pretože jej nie je známy okruh osôb, ktoré môžu do stavu hrobky zasahovať, vykonať na nej úpravy a zmeny.
12. Poplatník je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
13. Objednávateľ pohrebu je povinný ako aj nájomca včas zistiť, či rozmery a stav hrobky zodpovedajú možnosti uložiť ďalšiu rakvu. Objednávateľ pohrebu je povinný na svoje náklady demontovať tie časti hrobky, ktoré obmedzujú bezpečnosť a technologický postup výkopu v rozsahu určenom prevádzkovateľom.
14. Objednávateľ pohrebu, nájomca je povinný na správe pohrebiska objednať výkop hrobu k pohrebu minimálne 3 pracovné dni pred pohrebom.
15. Poplatník je povinný pri stavbe hrobky zabezpečiť hrobku pred únikom zápachu do okolia a musí byť vystavaná tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami a vtekaniu spodnej vody.
16. Výkopy hrobov, exhumácie smú vykonávať len osoby určené prevádzkovateľom pohrebiska, alebo ním písomne poverené podnikateľské subjekty.
17. Výrezy a výruby stromov realizuje prevádzkovateľ na základe rozhodnutia príslušného orgánu ochrany prírody. Výrezy sa smú realizovať len v období vegetačného kľudu.

Čl. 6
Poplatok za hrobové miesto

1. Prevádzkovateľ je povinný prepožičať hrobové miesto na dobu neurčitú.
2. O prepožičaní hrového miesta vyhotoví prevádzkovateľ zápis.
3. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii správy pohrebiska.

Čl. 7
Evidencia

O pochovaní zomrelých a uložení spopolnených pozostatkov na pohrebisku v Nižnej Boci sa vedie osobitná evidencia v hrobových knihách.
Evidencia obsahuje tieto údaje:
a) názov a miesto pohrebiska, IČO a DIČ prevádzkovateľa
b) meno a priezvisko rodné číslo zomrelého
c) dátum a miesto narodenia, úmrtia a vek zomrelého
d) dátum pochovania a spopolnenia
e) umiestnenie, číslo hrobového miesta
f) meno, priezvisko, adresa miesta trvalého pobytu, rodné číslo nájomcu
g) záznam o nebezpečnej chorobe
h) potratené, alebo predčasne odňaté ľudské plody nepodliehajú evidencii matriky

Čl. 8
Prístup na pohrebisko

1. Na pohrebisku je zakázaný vstup so psom s výnimkou psov, ktoré doprevádzajú nevidiace osoby a majú príslušné označenie.
2. Na pohrebisku nie je povolený pohyb na bicykloch, motocykloch, kolieskových korčuliach, scateboardoch , kolobežkách a podobných športových dopravných prostriedkoch.
3. Vstup motorových vozidiel do areálu pohrebiska je možný za týchto podmienok:
– pre invalidných občanov – držiteľov preukazu ZŤP bez poplatku
– pre nevládnych občanov pri účasti na pohrebe
– pri úprave a oprave hrobky a hrobového miesta za poplatok
– pre kamenárstva podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia a viditeľným označením názvu organizácie na vozidle za poplatok to sa nevzťahuje na pohrebné služby
– návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a správa pohrebiska nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov.
4. V zimnom období sa komunikácie udržujú len v obmedzenom rozsahu, ktorý je potrebný pre výkon pohrebov.
5. V zimnom období platí zákaz vstupu všetkých motorových vozidiel do areálu pohrebiska.
6. Dom smútku je sprístupnený v čase smútočného obradu a na požiadanie objednávateľa.
7. Pohrebisko je sprístupnené pre podnikateľské subjekty – kamenárske práce do 19,00 hod. a pre návštevníkov pohrebiska od 7,00 hod. do 20,00 hod. v letnom období a od 7,00 hod. do 17,0 hod. v zimnom období.
8. Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a správa pohrebiska nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov.

Čl. 9
Ukladanie telesných a spopolnených pozostatkov zomrelých

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov do zeme musí spĺňať tieto požiadavky:
– hĺbka musí byť pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 1,6 m pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m
– dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
– bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
– rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
1. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
2. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami, ľudskými ostatkami. Hrobka musí byť zabezpečená pre únikom zápachu do okolia /musí byť prevedená izolácia hrobky a musí byť rakva vyrobená z takého materiálu, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
3. Výkop hrobov sa vykonáva podľa požiadavky:
– jednohrob: dĺžka 210 cm, šírka 80 cm, hĺbka 160 cm
– dvojhrob: dĺžka 210 cm, šírka 160 cm, hĺbka 160 cm
– jednohrob prehĺbená jama: dĺžka 210 cm, šírka 80 cm, hĺbka 220 cm
– urnové miesto: dĺžka 60 cm, šírka 50 cm
4. Rozlúčkový obrad, pochovávanie vykonávajú predstavitelia cirkvi na požiadanie objednávateľa.
5. Výkop hrobového miesta, prevoz zosnulého, zasypávanie hrobových miest vykonávajú osoby určené správcom, alebo príslušníci rodiny zosnulého.
6. Urny so spopolnenými pozostatkami možno ukladať do urnových miest aj do existujúcich hrobov.
7. V zmysle zákona 470/2005 musí byť mŕtvy pochovaný:
a. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dni od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec,
b. v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
c. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia, okrem prípadov uvedených v § 8, odst.3, písm. h). Ak pitva bola nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.
d. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je podľa odseku a) povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí SR, alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia z Ministerstva zahraničných vecí SR, alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo z konzulárneho úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov, alebo súhlas na ich pochovanie na území SR musí Obec Nižná Boca pozostatky pochovať.
8. Ak rodič potrateného alebo predčasne odňatého plodu požiada, správa pohrebiska umožní jeho pochovanie. Na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia v matrike.
9. Rakvu s telesnými pozostatkami zomrelého alebo urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami zomrelého možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu.

Čl.10
Exhumácia

1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, objednávateľa pohrebu, alebo blízkej osoby, ak objednávateľ pohrebu už nežije alebo objednávateľom pohrebu bola obec.
2. Žiadosť podľa odseku 1 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a. posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (hygieny)
b. list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí
c. nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska a osobný alebo písomný overený súhlas nájomcu hrobového miesta, kde budú ľudské ostatky uložené, ak nájomca nie je totožný so žiadateľom o exhumáciu
d. osobný, alebo písomne overený súhlas nájomcu hrobového miesta, v ktorom sa exhumácia vykoná
3. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. S pozostatkami bude dôstojne manipulované, prenášané v rakve a čo najkratšej dobe pochované do nového hrobu, alebo spopolnené.
4. Exhumácia pozostatkov bude vykonávaná z etických dôvodov tak, aby bol zamedzený prístup pre náhodných návštevníkov cintorína, prípadne v dobe mimo otváracích hodín.
5. Exhumácie vykonávajú len pracovníci určení správcom, resp. písomne poverené podnikateľské subjekty

Čl. 11
Tlecia doba

Telo zomrelého musí byť v zemi alebo v hrobke minimálne po dobu 10 rokov. Táto doba sa nazýva tlecia doba.

Čl. 12
Označenie hrobov

1. Poplatník je povinný dodržať základné označenia hrobu podľa prevádzkového poriadku.
2. Základné označenie hrobu po uložení rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého je pomník alebo drevený kríž, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta po pochovaní na pomníku alebo kríži musí byť uvedené:
a. meno a priezvisko zomrelého
b. dátum narodenia a úmrtia

Čl. 13
Spôsob nakladania s odpadmi

1. Zber odpadov na pohrebisku sa vykonáva podľa potreby.
1. Všetok komunálny odpad z pohrebiska sa zhromažďuje v zbernej nádobe veľkokapacitného kontajnera, ktorý sa podľa potreby ukladá na skládke v Liptovskom Hrádku na základe zmluvy so spoločnosťou Technické služby Liptovský Hrádok.

Čl. 14
Zásobovanie pohrebiska vodou

1. Na pohrebisku v obci Nižná Boca je zabezpečené zásobovanie úžitkovou vodou na polievanie záhonov a výsadby hrobov z o studne, ktorá je umiestnená v dolinke Licht a slúži len na tento účel.
2. Výtokový ventil je umiestnený pri vstupnej časti cintorína.

Čl. 15
Podmienky a priebeh pohrebných obradov

1. Pohrebné obrady sa vykonávajú v miestnom kostole.
2. Termíny pohrebných obradov sa na cintoríne konajú v určených časových intervaloch po dohode s objednávateľom. Termíny obradov upresňuje správa cintorína s objednávateľom.
3. Pohrebné obrady a pochovania je možné vykonať aj v dňoch pracovného pokoja.
4. Pohrebné služby sú povinné priviezť rakvu s telesnými pozostatkami najneskôr v deň obradu, alebo skôr kedy uložia telo zosnulého do chladiaceho zariadenia.
5. Telo zosnulého môže byť vystavené pol hodinu pred obradom len v tom prípade ak o to požiada objednávateľ pohrebu, ale nie ak bolo telo nakazené nebezpečnou chorobou, alebo po dopravnej nehode, prípadne ak bolo už telo v pokročilom štádiu rozkladu, alebo nebolo telo mŕtveho uložené 3 dni v chladiacom zariadení.
6. Rodinní príslušníci položia rakvu na katafalk do kostola, aspoň 10 minút pred smútočným obradom.

Čl. 16
Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov pohrebísk, osoby vykonávajúce práce na pohrebiskách a všetkých zamestnancov správy pohrebiska ako aj pre pohrebné služby.

2. Prechodné ustanovenia
Doterajšie vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované
a) za rovnakých podmienok ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo
b) osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky hrobového miesta sú splnené jeden rok odo dňa doručenia oznámenia, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe a neuzavrú s prevádzkovateľom nájomnú zmluvu
c) tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona 470/2005, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe, ale nebolo im možné doručiť oznámenie, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, a bolo len uverejnené na obvyklom mieste na pohrebisku a tieto osoby neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu
d) päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona 470/2005, ak osoba alebo osoby, ktoré majú právny vzťah k hrobovému miestu nie sú známe, s vyznačením skutočnosti, že nájomca tohto hrobového miesta nie je známy prevádzkovateľa pohrebiska v ustanovenej lehote neuplatní, môže tak urobiť najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona
3. Prevádzkovateľ pohrebiska určuje ceny služieb na pohrebisku

V Nižnej Boci, 25.03.2008

Schválené uznesením č. A/I z 26. 03. 2008

Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Nižná Boca, Obecný úrad, 032 34 Nižná Boca 3

Dátum vyvesenia: 31. 03. 2008
Dátum zvesenia: 14. 04. 2008
Toto VZN je právoplatné od 15. 04. 2008

Böhmer Jozef
starosta obce

» Stiahnuť VZN č. 1/2008
» Späť na Všeobecne záväzné nariadenia

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *