Zámer prevodu majetku (parc. č. 310/E)

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec Nižná Boca zverejňuje Obecným zastupiteľstvom schválený zámer previesť majetok – pozemok vo výlučnom vlastníctve obce – prevodom na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (viac…)

Verejná vyhláška – Integrovaná doprava

Na základe § 6 ods. 5 č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás ako dotknutá obec dovoľujeme informovať o oznámení o strategickom dokumente „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“. (viac…)

Zasadnutie OZ – jún 2015

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás staorstka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Zasadnutie OZ – máj 2015

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás staorstka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Voľba hlavného kontrolóra obce 2015

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v zmysle § 18a), ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. deň 30.4.2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Nižná Boca. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce a bližšie náležitosti prihlášky pre voľbu sú uvedené v priloženom uznesení obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci č. 10/2015 zo dňa 20. marca 2015. (viac…)

Konanie o výrube stromov

Obec Nižná Boca na základe písomnej žiadosti Igora Trégera o vydanie súhlasu na výrub stromov zvoláva na deň 17. februára 2015 (utorok) o 8:30 hod. ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta. (viac…)

PHSR 2015-2022 – zahájenie spracovania dokumentu

Obec Nižná Boca oznamuje verejnosti, že bolo zahájené spracovanie dokumentu „Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obcí Horného Liptova“ na obdobie rokov 2015-2022 v zmysle strednodobého rozvojového dokumentu regiónu Horný Liptov.