Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie OZ – apríl 2021

Zasadnutie sa bude konať v piatok 16. apríla 2021 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Voľba hlavného kontrolóra obce Nižná Boca
  5. Schválenie predaja majetku obce p. Čikovi Róbertovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  6. Rôzne
  7. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Zasadnutie OZ – marec 2021

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

(viac…)