Návrh VZN č. 1/2016

Obec Nižná Boca zverejňuje návrh VZN č. 1/2016 o o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Nižná Boca, na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. a na základe § 16 zák. č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. (viac…)

VZN č. 2/2015

Obec Nižná Boca v súlade s § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Boca č. 2/2015 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na ktorom sa v zmysle § 11, ods. 4, písm. g) citovaného zákona uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca s odvolaním sa na ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. (viac…)

Návrh VZN č. 2/2015

Obec Nižná Boca zverejňuje návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade zo zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a so zákonom č. 582/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. (viac…)

VZN č. 1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie
obce Nižná Boca č. 1/2015, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska. (viac…)

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca prijalo Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Nižná Boca č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2015 zvyšuje základná ročná sadzba dane z lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy. (viac…)

VZN č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca prijalo Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná Boca č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2015. (viac…)