Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Obec Nižná Boca v zastúpení starostkou obce Mgr. Silviou Skusilovou v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nižná Boca za kalendárny rok 2018 je 24,73 %.

Africký mor ošípaných

V spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky zverejňuje obec Nižná Boca informačný leták s informáciami týkajúcimi sa afrického moru ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov. (viac…)

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej prípojky

Obec Nižná Boca ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov posúdil predložený návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16_F_F2BTS_LM_NOB_Nižná Boca“ – “ na pozemku parc. č. KN-E – líniová stavba / KN E 2008/2, 2008/1, 2047/, KN C 2010, 2008/1, 2046, 2047/3 v k.ú. obce Nižná Boca. podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16 _F_F2BTS_LM_NOB_Vyšná Boca“ – “ na pozemku parc.č. KN-E – líniová stavba / KN E 2008/2, 2008/1, 2047/, KN C 2010, 2008/1, 2046, 2047/3 v k.ú. obce Nižná Boca, tak, ako je to vyznačené na podklade situácie – katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. (viac…)

Usmernenie: Registrácia chovov ošípaných

Na základe výzvy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš zo dňa 15. novembra 2018 zverejňujeme informáciu o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré sú držané pre vlastnú spotrebu, v ktorých je chovaná minimálne 1 ošípaná. (viac…)

Zasadnutie OZ – november 2018

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Odpisovanie stavu vodomerov

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že vo štvrtok 2. 8. 2018 budú pracovníci LVS, a.s. odpisovať stav vodomerov. LVS žiada občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty. Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na čísle 0800 162 334.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši podľa § 4 písm. b) a § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 20.04.2018 od 10:00 hod. do odvolania. (viac…)

Zámer prenajať majetok (p. Gombárik)

Obec Nižná Boca zverejňuje zámer prenajať majetok: nebytový priestor – kancelária, nachádzajúca sa v stavbe Obecný úrad so súpisným číslom 3, postavenej na parc. č. 1963/2, zapísanej na LV č. 495 v kat. úz. Nižná Boca, celková výmera prenajímaného priestoru je 18,25 m2 podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. firme Forest Consulting Slovakia, spol. s r.o. zastúpená Ing. Róbertom Gombárikom, Nižná Boca 3, 032 34 Malužiná v sume 240,- EUR / rok. (viac…)