Vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 1. do 14. apríla 2019 (posun je možný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcína bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania 25 vakcinačných dávok na 1 km2, z výšky 50 metrov nad terénom pri rýchlosti 150 km/hod., v dvoch letových líniách navzájom vzdialených 500 metrov. Kompletné informácie nájdete v priloženom oznámení. (viac…)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2010 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že v termíne od 5. 4. 2019 8.00 hod. do 5. 4. 2019 14.30 hod. bude v obci Nižná Boca prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzenie sa týka odberných miest a lokalít v obci uvedené v prílohe tohto oznámenia. (viac…)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2010 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že v termíne od 28. 3. 2019 8.30 hod. do 28. 3. 2019 14.30 hod. bude v obci Nižná Boca prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzenie sa týka odberných miest a lokalít v obci uvedené v prílohe tohto oznámenia. (viac…)

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Obec Nižná Boca v zastúpení starostkou obce Mgr. Silviou Skusilovou v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nižná Boca za kalendárny rok 2018 je 24,73 %.

Africký mor ošípaných

V spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky zverejňuje obec Nižná Boca informačný leták s informáciami týkajúcimi sa afrického moru ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov. (viac…)

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej prípojky

Obec Nižná Boca ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov posúdil predložený návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16_F_F2BTS_LM_NOB_Nižná Boca“ – “ na pozemku parc. č. KN-E – líniová stavba / KN E 2008/2, 2008/1, 2047/, KN C 2010, 2008/1, 2046, 2047/3 v k.ú. obce Nižná Boca. podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16 _F_F2BTS_LM_NOB_Vyšná Boca“ – “ na pozemku parc.č. KN-E – líniová stavba / KN E 2008/2, 2008/1, 2047/, KN C 2010, 2008/1, 2046, 2047/3 v k.ú. obce Nižná Boca, tak, ako je to vyznačené na podklade situácie – katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. (viac…)

Usmernenie: Registrácia chovov ošípaných

Na základe výzvy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš zo dňa 15. novembra 2018 zverejňujeme informáciu o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré sú držané pre vlastnú spotrebu, v ktorých je chovaná minimálne 1 ošípaná. (viac…)

Zasadnutie OZ – november 2018

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci. (viac…)

Odpisovanie stavu vodomerov

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že vo štvrtok 2. 8. 2018 budú pracovníci LVS, a.s. odpisovať stav vodomerov. LVS žiada občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty. Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na čísle 0800 162 334.