Správne poplatky obec vyberá na základe zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch za svoje úkony a konania. Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov.

Správne poplatky

Sadzobník správnych poplatkov obce Nižná Boca
Otvoriť

Poplatky

Sadzobník poplatkov obce Nižná Boca platný od 1. 4. 2013
Otvoriť

Zverejnené: 15/01/2015
Aktualizované: 13/07/2016