V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v piatok 25. mája 2018 o 18:00 v zasadačke obecného úradu Nižná Boca.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Nižná Boca za rok 2017
  5. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017
  6. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
  7. Rôzne
  8. Ukončenie