V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v piatok 26. januára 2018 o 18:00 v zasadačke obecného úradu Nižná Boca.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení. – M. Adamov ceny posýpačov
  4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017 a Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ Nižná Boca za rok 2017
  5. Schválenie návrhu na výmaz subjektu Miestny národný výbor Nižná Boca z obchodného registra
  6. Rôzne
  7. Ukončenie