V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás starostka obce Nižná Boca Mgr. Silvia Skusilová pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zasadnutie sa bude konať v piatok 15. decembra 2017 o 18:00 v zasadačke obecného úradu Nižná Boca.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie rozpočtu na rok 2018
  5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Nižná Boca
  7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018.
  8. Rôzne
  9. Ukončenie