V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec Nižná Boca zverejňuje obecným zastupiteľstvom schválený zámer previesť majetok – pozemky vo výlučnom vlastníctve obce vytvorené geometrickým plánom č. 34842471-56/2013 zo dňa 12.02.2014 Jánom Durišom-GEOPLÁN, Prekážka 726/27, 033 01 Liptovský Hrádok,:

  • KN-C 631/5 o výmere 4 m²,
  • KN-C 631/6 o výmere 13 m² a
  • KN-C 631/7 o výmere 28 m²

odplatným prevodom na majiteľov rodinných domov so súpisným číslom 79 a 80, podľa § 9a, ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom
dôvod hodný osobitného zreteľa je nasledovný:

  • na pozemku sa nachádza pozemná stavba – rodinný dom,
  • obec uvedený pozemok neužíva, je pre obec nepotrebný z dôvodu stavby na ňom vybudovanej,
  • kupujúci sú vlastníkmi nehnuteľnosti „Rodinný dom“ so súpisným číslom 79 a 80, ktorá bola postavená pred rokom 1976 a neumožňuje majiteľom zapísať stavbu do katastra nehnuteľností.

Navrhovaná cena je 3,32 €/m², čo pri celkovej výmere činí 149,40 €.

Pri hlasovaní o odplatnom prevode majetku podľa § 9a, ods. 8e) zákona o majetku obcí bola dodržaná zákonná trojpätinová väčšina všetkých poslancov hlasujúcich za prevod majetku.