Obec Nižná Boca zverejňuje zámer prenajať majetok: nebytový priestor – kancelária, nachádzajúca sa v stavbe Obecný úrad so súpisným číslom 3, postavenej na parc. č. 1963/2, zapísanej na LV č. 495 v kat. úz. Nižná Boca, celková výmera prenajímaného priestoru je 18,25 m2 podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. firme Forest Consulting Slovakia, spol. s r.o. zastúpená Ing. Róbertom Gombárikom, Nižná Boca 3, 032 34 Malužiná v sume 240,- EUR / rok.