Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, na základe odvolania odvolateľky: Eva Hríbik a odvolania odvolateľky: Soňa Hubcejová proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Hrádok číslo R 2017/004878 AR zo dňa 12. 7. 2017 o umiestnení stavby „Miesta komunikácia“ pre navrhovateľa Obec Nižná Boca, preskúmal napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu a takto rozhodol:

Podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie vyššie uvedených odvolateliek, podané proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Hrádok číslo R 2017/004878 AR zo dňa 12. 7. 2017 zamieta a napadnuté územné rozhodnutie potvrdzuje.