Dňa 13.7.2017 podal Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 11 Košice v zastúpení Vojtech Zajac, Za Traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16 _F_F2BTS_LM_NOB_Vyšná Boca“ na pozemku parc. č. KN-E – líniová stavba / KN E 2008/2,2008/1,2047/, KN C 2010,2008/1,2046,2047/3 v k.ú. Nižná Boca.

Obec Nižná Boca v zastúpení starostky obce, […] oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 11.9.2017 (pondelok) o 11.00 hod. Ústne pojednávanie sa uskutoční na Obecnom úrade v Nižnej Boci a následne na tvare miesta.