Mesto Liptovský Hrádok zastúpené primátorom mesta ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a určená Okresným úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky pod č. OU-ZA-OVBP 3-2016/025454 zo dňa 07.06.2016 Vám oznamuje, že bolo podané odvolanie Hribik Eva, Fuchsweg 3, Heimsheim 712 96, Nemecko a Hubcejová Soňa, Červený Kláštor 33, 059 06 v zákonnej lehote, doručené Mestu Liptovský Hrádok dňa 14.08.2017, proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Hrádok č. SOcÚ R 2017/004878 AR zo dňa 12.07.2017, ktorým navrhovateľovi Obec Nižná BOca v zastúpení starostkou obce Mgr. Silviou Skusilovou umiestnená stavba “Miestna komunikácia” na pozemku parc.č. KN-E 256,269,280 a KN C 259,267,268,279/2 v k.ú. obce Nižná Boca.