Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky týmto oznamuje, že jeho rozhodnutie o odvolaní číslo OU-ZA-OVBP2-2017/046290/CHO zo dňa 27. 11. 2017 nadobudlo právoplatnosť dňa 22. decembra 2017.