Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš žiada svojich zákazníkov, aby platby za služby spojené s výrobou a dodávkou pitnej vody a odvádzaním čistením odpadovej vody poukazovali na účet vo Všeobecnej úverovej banke, účet číslo: 4204342, kód banky: 0200, IBAN: SK47 0200 0000 0000 0420 4342, SWIFT: SUBASKBX.