Na tejto stránke nájdete odpovede na otázky ako riešiť situácie týkajúce sa stavebnej činnosti, ako napríklad ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav alebo ako postupovať pri úprave nehnuteľností nachádzajúcej sa v pamiatkovej zóne obce.

Ohlásenie drobnej stavby

Za drobné stavby sa považujú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, výrobu a skladovanie alebo stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Medzi takéto stavby patria napríklad:

 • prízemné stavby so zastavanou plochou nepresahujúcou 25 m² a výškou 5 m (napríklad kôlne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny a stavby športových zariadení)
 • podzemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m (napríklad pivnice a žumpy)
 • oplotenie
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby sa podáva na príslušnom stavebnom úrade, ktorým je obec na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Ohlásenie stavebných úprav

Pod stavebnými úpravami a udržiavacími prácami, ktoré sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia príslušnému stavebnému úradu (obci), sa rozumejú úpravy a práce, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do jej nosných konštrukcií, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä:

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií (napríklad vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí)
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie (napríklad výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov)
 • výmena zariaďovacích predmetov (napríklad kuchynských liniek, vaní alebo vstavaných skríň)
 • maliarske a natieračské práce

Pamiatková zóna

Pri úprave nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, ale nachádza sa v pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne alebo v ochrannom pásme pamiatkového územia alebo kultúrnej pamiatky, je jej vlastník povinný vyžiadať si rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu (KPÚ). K žiadosti o rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme priloží vlastník zámer úpravy nehnuteľnosti. Pri spracovávaní žiadosti vlastník nehnuteľnosti postupuje v zmysle § 32 pamiatkového zákona.

Súčasti žiadosti podľa § 32 ods. 6:

 • zámer úpravy nehnuteľnosti, ktorý obsahuje údaje o nehnuteľnosti, majetkovoprávne údaje o nehnuteľnosti, plánované využitie nehnuteľnosti, špecifikáciu predpokladaných plošných a priestorových zmien

KPÚ v rozhodnutí určí prípustnosť zámeru a podmienky vykonania úprav nehnuteľnosti v pamiatkovej zóne, najmä:

 • zásady objemového členenia, výškového usporiadania, architektonického riešenia exteriéru nehnuteľnosti
 • či úpravy nehnuteľnosti možno vykonať iba na základe prípravnej a projektovej dokumentácie

Bližšie informácie nájdete na stránke Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v sekcii Časté otázky / Obnova, reštaurovanie.

Poznámka: Pri zisťovaní, či nehnuteľnosť je v pamiatkovej zóne obce Nižná Boca si občania môžu overiť na obecnom úrade.

Zverejnené: 18/03/2015
Aktualizované: 25/07/2018